Homotopy Type Theory Heyting algebra > history

< Heyting algebra