Homotopy Type Theory Heyting division Z-algebra > history

< division algebra