Zoran Skoda
Galic pitanja

Matematika 3

Realna funkcija

Svojstva funkcije

Elementarne funkcije

Polinomi

Linearne funkcije

Racionalne funkcije

Iracionalne funkcije

Logaritamska funkcija

Trigonometrijske funkcije

Vektori

Komponente vektora u koordinatnom sustavu

Skalarni produkt

Linearna zavisnost i nezavisnost vektora

Matrice

Determinante

Elementarne transformacijske matrice

Inverzna matrica

Sustavi linearnih jednadžbi

Gaussova metoda

Cramerovo pravilo

Rješavanje homogenih sustava linearnih jednadžbi

Created on October 6, 2016 at 15:32:06. See the history of this page for a list of all contributions to it.