Zoran Skoda
hom09teme

Možete kreirati svoju seminarsku temu u dogovoru sa mnom. Neki mogući prijedlozi su

 • triangulirane kategorije sa stanovišta modelne strukture na kategoriji lančanih kompleksa

 • stabilna kategorija (spektara) kao triangulirana kategorija

 • vektorski svežnjevi na topološkim prostorima i klasificirajući prostori: pogled sa stanovišta teorije homotopija i pojam karakteristične klase

 • modelne strukture u racionalnoj teoriji homotopija

 • limesi u kvazikategorijama

 • stablasti (dendroidalni) skupovi (dendroidal set).

 • teorija prepreka (opstrukcija)

 • klasificirajući prostor 2-kategorije

 • osnovni pojmovi teorije deformacija i Maurer-Cartanova jednadžba (survey)

 • pučka (engl. folk) modelna struktura na ωCat\omega\mathrm{Cat}

 • anafunktori i derivirani prostori preslikavanja za 2-groupoide (prema B. Noohi-ju)

 • A A_\infty-prostori, A A_\infty-algebre i A A_\infty-operad

 • modelne strukture na kategorijama simplicijalnih predsnopova

 • homotopski limesi i kolimesi

 • klasične modelne strukture na TopTop, kTopkTop, Top *Top_* i kTop *kTop_*

 • pojam, diskusija i primjeri simplicijalnih modelnih kategorija

 • komparativni pregled različitih indeksa preslikavanja ili operatora u topologiji, geometriji i analizi

 • K-teorija (s naglaskom na metode iz teorije homotopija)

 • osnovni pojmovi teorije oblika (engl. shape theory) i teorije jakog oblika (engl. strong shape)

Last revised on February 24, 2010 at 12:58:48. See the history of this page for a list of all contributions to it.