Zoran Skoda
monoidalna kategorija

Monoidalna kategorija je kategorija CC na kojoj je zadana dodatna struktura tenzorskog produkta, tj. bifunktora (funktor u svakoj varijabli) :C×CC\otimes : C\times C\to C koji je asocijativan do na izomorfizam i koji ima jedinični objekt 1\mathbf{1} do na izomorfizam. Spomenuti izomorfizmi su pri tome zadani, prirodni u svakom argumentu i zadovoljavaju koherencije.

Primjer: kategorija vektorskih prostora nad fiksnim poljem kk, gdje je tenzorski produkt obični tenzorski produkt vektorskih prostora, a samo polje kk kao 1-dimenzionalni vektorski prostor jedinični objekt za \otimes.

Detalji su u nnLabu: monoidal category.

Created on February 28, 2012 at 17:32:30. See the history of this page for a list of all contributions to it.