Zoran Skoda normalna razdioba

Slučajna veličina XX se ponaša po normalnoj razdiobi sa standardnom devijacijom σ\sigma i srednjom vrijednosti μ\mu ako je gustoća vjerojatnosti dana formulom

f(x)=1σ2πe (xμ) 22σ 2=1σ2πexp((xμ) 22σ 2) f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)

pri čemu XX, xx, μ\mu i σ\sigma moraju biti u istim jedinicama.

Očekivanje normalne (Gaussove ili “normalno raspodijeljene”) slučajne veličine je

E[X]=μ, E[X] = \mu,

a varijanca je

Var[X]=σ 2 Var[X] = \sigma^2

Kumulativna vjerojatnost (nekad zvana i funkcija razdiobe) je

P(Xx) P(X\leq x)

i ona raste od 00 do 11 kad XX ide od jako dalekih negativnih vrijednosti prema jako velikim pozitivnim; ta funkcija je 0.50.5 upravo za X=μX = \mu.

Posebno je značajan slučaj kad je μ=0\mu = 0 i σ=1\sigma = 1 koji zovemo jedinična normalna razdioba,

ϕ(z)=12πe z 22 \phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}

u kojem slučaju slučajnu varijablu obično označavamo sa ZZ, a kumulativnu vjerojatnost funkcijom Φ\Phi za koju postoje tablice i online kalkulatori.

Vjerojatnosti P(Xx)P(X\leq x) možemo odrediti prema sličnosti sa jediničnim slučajem. Ukupna vjerojatnost dakle površina ispod krivulje f(x)f(x) je 11. Pomaknemo krivulju da srednja vrijednost padne u nulu, to znači da oduzmemo srednju vrijednost. Onda još tu funkciju moramo spljoštiti za faktor σ\sigma. Dakle moramo promatrati pripadnu jediničnu normalnu varijablu za vrijednost z=xμσz = \frac{x-\mu}{\sigma}. Izlazi da

P(Xx)=P(Zzμσ)=Φ(zμσ) P(X\leq x) = P\left(Z\leq \frac{z - \mu}{\sigma}\right)=\Phi\left(\frac{z-\mu}{\sigma}\right)
P(x 1Xx 2)=P(Xx 2)P(Xx 1)=Φ(z 2μσ)Φ(z 1μσ) P(x_1\leq X\leq x_2) = P(X\leq x_2) - P(X\leq x_1) = \Phi\left(\frac{z_2-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{z_1-\mu}{\sigma}\right)
P(X>x)=1P(xX)=1Φ(xμσ) P(X\gt x) = 1 - P(x\leq X) = 1 - \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)

Tablice za Φ\Phi na dvije decimale se mogu naći u udžbeniku iz Varaždina. Ovdje su te dvije tablice i jedna tablica s kritičnim vrijednostima za hi-kvadrat-razdiobu: https://www2.irb.hr/korisnici/zskoda/PhiHikvadrattablice.pdf

Last revised on January 22, 2021 at 03:08:27. See the history of this page for a list of all contributions to it.