Zoran Skoda
paralelogram

Dijagonala nn-terokuta je spojnica dva vrha koja nisu susjedna. Svaki četverokut ima dvije dijagonale. One se sijeku akko je četverokut konveksan.

Paralelogram je četverokut ABCDA B C D kojem se polovišta dijagonala raspolavljaju tj. sijeku u zajedničkom polovištu TT. Iz toga slijeda da centralna simetrija oko točke TT šalje AA u CC i obratno, te BB u DD i obratno. Centralna simetrija šalje one pravce koji ne prolaze kroz centar simetrije u njima paralelne pravce (slika sa slovom Z). Dakle pravac ABA B je paralelan s CDC D i slično BCB C s DAD A. Slijedi i da su nasuprotne stranice jednako duge. Vrijedi i obrat, tj. svaki četverokut u kojem su dvije po dvije nasuprotne stranice paralelne je paralelogram.

Analogon paralelograma u 3-dimenzionalnom prostoru je paralelepiped. U dimenzijama većim od 33 također se govori paralelepiped, a poneki autori rabe riječ paralelotop.

category: zadarmat2

Last revised on May 17, 2017 at 10:37:53. See the history of this page for a list of all contributions to it.