Zoran Skoda
pravilnik 10

PRAVILNIK O IZBORIMA U ZVANJA I O IZBORIMA NA RADNA MJESTA NA PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU od 2007. http://www.pmf.unizg.hr/_download/repository/Pravilnik_o__izborima_u_zvanja_i_o_izborima_na_radna_mjesta_na_PMF-a.pdf

Članak 10

Prijave na natječaj iz prethodnog članka podnose se Fakultetu. Formalnu ispravnost prijava, glede traženih priloga, utvrđuje dekan, odnosno stručna Služba Dekanata PMF-a. Uz prijavu na natječaj, odnosno uz zahtjev za pokretanje postupka izbora u zvanje iz članka 2. stavka 6. ovog Pravilnika, pristupnik obvezno prilaže životopis u kojem navodi:

 • osobne podatke

 • podatke o školovanju i postignutim zvanjima

 • podatke o poznavanju stranih jezika

 • podatke o dotadašnjim zaposlenjima, zvanjima i funkcijama

 • podatke o znanstvenom usavršavanju (institucija i razdoblje)

 • podatke o članstvu i funkcijama u strukovnim udruženjima, organizacijama i institucijama

 • podatke o priznanjima i nagradama

 • podatke o području djelovanja u znanosti i nastavi

 • podatke o namjeri daljnjeg djelovanja

 • podatke o objavljenim radovima prema kategorijama

 • druge podatke relevantne za prosudbu natječajnih uvjeta

Uz prijavu na natječaj iz stavka 1. ovog članka pristupnik obavezno prilaže i:

 • popis ocjenskih radova (diplomski rad, magistarski rad, doktorska disertacija);
 • popise objavljenih izvornih odnosno ostalih znanstvenih radova, u kojima treba razlučiti radove prema bazi koja referira časopis (npr. Current Contents), a u skladu s propisanim općim uvjetima za izbor u znanstvena i znanstveno nastavna zvanja. Ako rad nije izvorni znanstveni rad u punom opsegu (original scientific article), potrebno je naznačiti kategoriju rada, kao npr, revijalni članak (review), bilješka (note) i sl. U dodatku pristupnik treba priložiti i preslike odnosno separate radova;
 • popis znanstvenih monografija, odnosno poglavlja u znanstvenim monografijama, uz navođenje početne i završne stranice. U dodatku pristupnik treba priložiti i presliku naslovne strane s podacima o djelu, presliku predgovora odnosno uvoda i sadržaja, te prve stranice teksta;
 • popis objavljenih stručnih radova s preslikama, odnosno separatima radova u prilogu;
 • popis objavljenih visokoškolskih i srednjoškolskih udžbenika, te skripata za studente;
 • popis sudjelovanja na znanstvenim i stručnim sastancima prema kategorijama u kojem pristupnik posebno navodi pozvana predavanja, sekcijska predavanja i sl. za razliku od postera. Pristupnik također treba naznačiti glavnog autora, odnosno tko je održao predavanje;
 • popis predavanja na institucijama;
 • kratki opis znanstvenih i stručnih rezultata; pristupnik je osobito dužan izdvojiti svoje najvrednije radove i dostignuća (ne više od 1/3 od broja radova traženih općim uvjetima za izbor), te naznačiti vlastiti doprinos u koautorskim djelima, obrazložiti vrijednost tih djela i njihov odjek u svjetskoj literaturi. Odjek djela se obrazlaže brojem citata, ali i načinom na koji je dotični rad prihvaćen u svijetu znanosti kao temelj za daljnja istraživanja. Pristupnik može priložiti i reference koje ukazuju na uvažavanje njegova rada.

Created on February 22, 2018 at 17:51:34. See the history of this page for a list of all contributions to it.