Zoran Skoda
retrakcija

Objekt AA u nekoj kategoriji je retrakt objekta BB ako postoje morfizmi i:ABi:A\to B i r:BAr:B\to A takvi da je ri=1 Ar \circ i = 1_A. Tada kažemo i da je preslikavanje ii retraktabilno.

Više informacija je na retraction.

Created on December 8, 2009 at 15:52:21. See the history of this page for a list of all contributions to it.