Zoran Skoda
uvjeti

PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA IZBOR U ZNANSTVENA ZVANJA nn138/06, 20.12.2006.

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2006_12_138_3131.html

1.2. Matematika Za izbor u znanstvena zvanja pristupnici moraju prikupiti broj bodova naveden u stupcima A, B i C prema sljedećoj tablici: Broj objavljenih bodova

Znanstveno zvanje A B C

Znanstveni suradnik 3 1 ili 2 10

Viši znanstveni suradnik 9 4 30

Znanstveni savjetnik 15 8 50

U stupcu A po jedan bod donosi svaki znanstveni rad objavljen u časopisu s međunarodnom recenzijom. Najmanje dvije trećine radova navedenih u stupcu A moraju biti matematički radovi objavljeni u časopisu koji je na popisu časopisa u SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC). Pri tome za izbor u znanstveno zvanje znanstvenog savjetnika pristupnik mora biti u barem 2 od tih 2/3 članaka jedini autor.

U stupcu B po jedan bod donosi svaki članak objavljen u časopisu s popisa SCIE. Za izbor u zvanje znanstveni suradnik bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu »SCIE Mathematics«, a dva rada ako su na drugim popisima SCIE časopisa.

U stupcu C broj bodova dobiva se kao zbroj umnožaka nN po svim matematičkim znanstvenim radovima objavljenim u časopisima koji su na popisu SCIE ili Mathematical Reviews »cover-to-cover« (za radove iz matematičkog računarstva dopušten je i popis INSPEC). Za pojedini članak broj N jednak je broju stranica članka koji se u slučaju k > 1 koautora dijeli sa k – 1, pri čemu je za članke u časopisima koji nisu na popisu SCIE broj stranica ograničen na 10. Nadalje, za pojedini članak broj n jednak je: (a) Kvocijentu faktora odjeka časopisa i medijana ukoliko je članak objavljen u časopisu na popisu SCIE i ukoliko je taj kvocijent barem 0,5; medijan je faktor odjeka časopisa koji je na sredini odgovarajuće tzv. »master-liste« SCIE časopisa; faktori odjeka i medijani odreduju se prema posljednjim objavljenim podatcima; (b) 0,5; ukoliko je članak objavljen u časopisu s popisa SCIE, a kvocijent iz (a) je manji od 0,5; (c) 0,3; ukoliko je članak objavljen u časopisu koji nije na popisu SCIE.

Last revised on February 16, 2015 at 20:32:19. See the history of this page for a list of all contributions to it.