Zoran Skoda
zadarmat2z12017

Napišite ime i prezime i grupu.

1.1. Visina na hipotenuzu u pravokutnom trokutu stranica 3,4,53,4,5 dijeli taj trokut na dva manja pravokutna trokuta. Nađi omjer njihovih površina i omjer njihovih opsega.

2.2. Nađi površinu romba stranice 55 cm kojem je mjera jednog od kuteva 6060 stupnjeva.

3.3. Oko kugle opisan je valjak. Drugim riječima taj valjak ima zajedničku srednju kružnicu s kuglom i kugla dira njegove osnovice. Nađi omjer volumena i omjer površina dvaju tijela.

Ostali zadaci se dijele na grupe AN, AP, BN, BP kao što je objašnjeno na predavanju.

4.4. Koliki je svaki unutarnji kut (njega zatvaraju dvije susjedne stranice) u P nn-terokutu ako je

n=7n = 7 (AN), n=13n = 13 (AP), n=10n = 10 (BN) ili n=11n = 11 (BP).

5.5. Nađi polumjer upisane kružnice u trokut kojemu su stranice

AN: 3, 7, 8; BN: 4, 6, 7; AP: 4,5,6; BP: 2,3,4.

66. AN i BP Kružnica polumjera rr sa središtem SS siječe pravac y=3x+4y = 3 x + 4 u dvije točke. Korištenjem jednadžbi kružnica i pravca u pravokutnom koordinatnom sustavu nađi te dvije točke ako je

AN: središte S(1,2)S(-1,2), polumjer 22

BP: središte S(1,4)S(1,4), polumjer 33

66. AP i BN Pomoću jednadžbi u koordinatama, nađi točke presjeka dviju kružnica ako su zadana njihova središta S 1,S 2S_1, S_2 i polumjeri r 1,r 2r_1,r_2.

AP: središte S 1(2,2)S_1(2,2), S 2(4,3)S_2(4,3), r 1=2r_1 = 2, r 2=4r_2 = 4

BN: središte S(3,3)S(3,3), S 2(1,4)S_2(-1,4), r 1=4r_1 = 4, r 2=3r_2 = 3

(ostatak problema će biti postiran u 13 sati, osvježite (refresh) stranicu).

7.7. Za Heronovu formulu i slične formule za upisane i pripisane kružnice možeš konzučtirati udžbenik pdf.

Neka su stranice trokuta 22, 3/23/2 i 33 centimetra. Sve grupe: nađi površinu trokuta po Heronovoj formuli i sve tri visine pomoću te površine.

AN: Nađi promjer trokutu upisane kružnice.

BN: Nađi promjer trokutu pripisane kružnice uz najmanju stranicu

AP: Nađi promjer trokutu pripisane kružnice uz najveću stranicu

BP: Nađi promjer trokutu pripisane kružnice uz srednju stranicu

8.8. AN Nađi površinu pobočja pravilne četverostrane piramide kojoj su donji bridovi po 55 cm, a bočni bridovi 1010 cm.

BN Nađi površinu pobočja uspravnog valjka visine h=8h = 8 cm, čija bazna kružnica je opisana jednakostraničnom trokutu s visinom od v=7v = 7 cm.

BP Nađi površinu pobočja prizme kojoj je osnovica pravilni šesterokut upisan u kružnicu radijusa 1010 cm, a visina je 1818 cm.

AP Nađi površinu pobočja prizme kojoj je visina 1010 cm, a osnovica jednakokračni trapez s osnovicama od 55 i 33 cm i visinom 12/712/7 cm.

Last revised on May 4, 2017 at 05:55:30. See the history of this page for a list of all contributions to it.