Zoran Skoda
zadarmat4-staro

Program prema akreditaciji 2016

Program prema http://www.unizd.hr/Portals/50/Uciteljski%20program%2015_2_2016.docx

2.1.2.1. Ciljevi predmeta Dobiti uvid u bogatstvo algebarskih struktura na skupovima i u njihovu izgradnju. Uvidjeti koja su svojstva standardnih algebarskih operacija temeljna.

2.2.2.2. Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Položeni ispiti iz kolegija Matematika 1, Matematika 2 i Matematika 3

2.3.2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi kritički vrednovati različite različite izvore znanja iz područja odgoja i obrazovanja definirati i primjeniti elementarne matematičke definicije, procedure i koncepte u metodičkom oblikovanju matematičkih sadržaja prema propisanom nastavnom planu i programu za niže razrede osnovne škole komunicirati matematički, logički zaključivati i argumentirati vlastite matematičke ideje u okviru elementarne matematike artikulirati i analizirati nastavni sat hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva, tjelesne, likovne i glazbene kulture prema propisanom nastavnom planu i programu za niže razrede osnovne škole Organizirati i provoditi različite izvannastavne i izvanškolske aktivnosti

2.4.2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda učenja) Naučiti strogo logički razmišljati i zaključivati. razlikovati i svrstavati razmatrane objekte, posebice, grupe, presten, polja i vektorske prostore. pravilno tumačiti i koristiti pojam linearni operator uopćavati spoznaje o operacijama na razini algebarskih struktura

2.5.2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

Grupa (grupoid; polugrupa; monoid; grupa; podgrupa; homorfizam; izomorfizam; primjeri na brojevnim skupovima i geometrijskim transformacijama; permutacijske grupe; normalna podgrupa; kvocijentna grupa; grupovni direktni produkt). Prsten (definicija; primjeri; polinomski prsten). Polje (tijelo; polje; primjeri na brojevnim skupovima). Vektorski prostor (definicija; primjeri; baza u konačnodimenzionalnomu vektorskom prostoru). Linearni operator (definicija; primjeri; zapis linearnoga operatora iz Rm u Rn).

Literatura

Kao literatura, u vrijeme akreditacije su preporučeni

Mintaković, S., Ćurić, F., Elementarna matematika I, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Horvatić, K., Linearna algebra, Školska knjiga, Zagreb, 2012.

B. Pavković i D. Veljan, Elementarna matematika, I./II., Tehnička knjiga, Zagreb, 2004.

Created on July 21, 2017 at 07:21:37. See the history of this page for a list of all contributions to it.