Zoran Skoda
pun funktor

Funktor F:CDF:C\to D je pun (ili potpun) ako za svaka dva objekta c,cc,c' u CC preslikavanje

F| Hom C(c,c):Hom C(c,c)Hom D(F(c),F(c)) F|_{Hom_C(c,c')}:Hom_C(c,c')\to Hom_D(F(c),F(c'))

je surjektivno preslikavanje.

Ako je funktor FF istovremeno pun i vjeran, ponekad kažemo da je FF ulaganje kategorija.

Created on December 7, 2009 at 16:30:45. See the history of this page for a list of all contributions to it.