Zoran Skoda
zadarmatstat

Iz programa

P+V+S 30+0+15 sri 12-15:30 NK103

Za sličan kolegij za izvanredni studij predškolskog odgoja u jesenskom semestru vidi zadarodgoj vjstat.

Stranice prebrojavanje za vjerojatnost i stranice u nastanku vjerojatnost, uvjetna vjerojatnost, statistika jedne slučajne veličine, (NOVO:) linearna regresija. Pročitajte prvo poglavlje u knjizi pause.pdf (posebno I.1 i I.2).

Testovi s predroka, A pdf, B pdf i glavnog roka pdf.

Primjerci testova iz statistike za odgojitelje za vjezbu

pdf a pdf b pdf r1 pdf r2

Kako je naš program nešto opsežniji, mi ćemo imati i neke od zadataka vezane uz neprekidne razdiobe (Poissonova, normalna, uniformna, centralni granični teorem), pogledajte knjigu od Kečeka i Stojića u biblioteci!

Nismo detaljnije radili testiranje hipoteza (χ 2\chi^2-test, Studentov test) jer je program preopsežan za ovaj studij i izgubili smo predavanje za prvi maj. Objasnio sam samo o čemu se radi, da se znate slućiti lirteraturom.

Iz programa

Cilj kolegija je upoznati studente s osnovnim pojmovima i metodama iz područja vjerojatnosti i statistike. Osposobitistudente da mogu, odgovarajućim postupcima, provesti statističku analizu prikupljenih podataka.

2.3. Ishodi učenja na razini programa kojima predmet pridonosi

Definirati i primijeniti elementarne matematičke definicije, procedure i koncepte u metodičkom oblikovanju matematičkih sadržaja prema propisanom nastavnom planu i programu za niže razrede osnovne škole Komunicirati matematički, logički zaključivati i argumentirati vlastite matematičke ideje u okviru elementarne matematike.

2.4. Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

 • primjenjivati osnovni jezik vjerojatnosti (ishod, moguć, nemoguć, siguran, slučajan, vjerojatan, pravedna igra, nepravedna igra i slično)
 • protumačiti složene događaje, izraziti ih pomoću skupovnih operacija te izračunati njihovu vjerojatnost
 • odrediti vjerojatnosti ishoda i uspoređivati ishode(manje vjerojatan, jednako vjerojatan, vjerojatniji).
 • procijeniti parametar srednje vrijednosti uza zadanu pouzdanost odrediti i primijeniti srednje vrijednosti (aritmetička sredina, medijan, mod) i raspršenost (raspon, interkvartilni raspon) niza numeričkih podataka
 • sustavno prikupiti, klasificirati i organizirati podatke te ih na prikladan način, pomoću računala i bez njega, prikazati sustavnom listom, tablicom, tablicom frekvencija, linijskim, stupčastim i kružnim dijagramom, grafikonom, „brkatom kutijom“ („box and whiskers” dijagram) i grafom, te prikazati za potrebe statističke analize
 • prepoznati približnu linearnu vezu dviju varijabli, odrediti njezine koeficijente te ju rabiti pri modeliranju primijeniti normalnu razdiobu, binomnu razdiobu, Poissonovu razdiobu
 • Testirati hipotezu hi-kvadrat testom

2.5. Sadržaj predmeta detaljno razrađen prema satnici nastave

 • Osnovni pojmovi kombinatorike
 • Temeljni pojmovi vjerojatnost
 • Bayesov i statistički principi
 • Središnje vrijednosti
 • Empiričke distribucije
 • Mjere oblika: momenti, koeficijent asimetrije i koeficijent sploštenosti
 • Mjere raspršenja
 • Diskretne slučajne varijable,očekivanje, funkcije distribucije
 • Binomna razdioba
 • Poissonova razdioba
 • Čebiševljev teorem i Bernoullijev zakon velikih brojeva
 • Kontinuirane slučajne varijable
 • Normalna razdioba
 • Statistički testovi: Testiranje statističkih hipoteza
 • Hi-kvadrat test
 • Studentova t-razdioba i t-test
 • Korelacija i regresija
 • Korelacijska analiza
 • Koeficijent korelacije i determinacije
 • Regresijska analiza
 • Linearna regresija
 • Koeficijent regresije.

Literatura

 • Keček D., Modrić D., Stojić M.: Vjerojatnost i statistika, Veleučilište u Varaždinu, Varaždin, 2012.      
 • P. Vranjković: Zbirka zadataka iz vjerojatnosti i statistike, Školska knjiga, Zagreb,1992. 10      
 • (Dopunska) Ž. Pauše: Uvod u matematičku statistiku, Školska knjiga, Zagreb, 1993.

Last revised on June 18, 2019 at 08:25:38. See the history of this page for a list of all contributions to it.